Seuran säännöt

SUOMEN PALLOLIITTO ry:n, FINLANDS BOLLFÖRBUND rf:n
JÄSENSEURAN SÄÄNNÖT

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­FOOTBALL CLUB HAKA JUNIORIT ry.

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on

FC Haka juniorit ry, epävirallisissa yhteyksissä voidaan käyttää myös nimeä FC Haka j.
Kotipaikka Valkeakoski ; Seuran kieli Suomi

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliittoon, Finlands Bollförbund, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä SPL.

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä liikunta- ja urheiluharrastusta, erityisesti jalkapalloilua, tavoitteena ruumiillisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen.

Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen:

– kilpailutoimintaa, kunto- ja muuta terveysliikuntaa;
– harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa;
– sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa;
– tiedotus- ja valistustoimintaa, sekä
– mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluvälineitä ja –asusteita.
– yhteistyötä FC Haka Oy:n sekä muiden urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa

Seura voi ottaa vastaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia.
Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa.
Seura pyrkii aloitteellisesti edistämään toiminta-alueensa liikuntaolosuhteiden kehittämistä.

4 § Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SPL:n piirin ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Hallituksen voi nimetä seuralle ainaisjäseniä. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä seuran jäsen, joka on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia tai on suorittanut kymmenen vuoden kertakaikkisen jäsenmaksun.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran hallituksen hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeus-kelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä tai sen edustajalla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka

– laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen,
toimii seuran sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti, taikka
syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viidentenä päivänä päätöksen lähettämisestä jäsenelle kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.
Hallitus voi evätä jäseneltä äänioikeuden seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä.

Hallitus ja SPL tai SPL:n piiri voi päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista SPL:n säännöissä tai määräyksissä mainitulla tavalla.

8 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Seuran syyskokous päättää vuosittain varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksusta sekä ainais- ja kannattajajäsenten jäsenmaksusta.

Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja.

9 § Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta sähköpostitse tai sanomalehti ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä leh­des­sä.

10 § Vuosikokous

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

6 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilin­tar­kas­ta­ji­en antama lausunto.

7 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

9 Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet.

10 Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

11 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tar­peel­li­sek­si, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran ääni­oikeutetuista jäsenistä on jonkin asian takia tehnyt hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen ko­kouk­sen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12 § Pöytäkirja

Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja toimikuntien (joukkueenjohtajien ja valmentajien) kokouksissa on pidettävä pöy­tä­kirjaa.

Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Hallituksen, jaostojen ja toimikuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seu­raa­­vas­sa kokouksessa.

13 § Äänestys

Mikäli kokouksen päätös ei ole yksimielinen, päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista ää­nis­tä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Hen­ki­lö­vaa­leis­sa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mie­lipide voit­taa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövaali suoritetaan vaadittaessa suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa mak­sa­neel­la 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kun­­nia­pu­heen­johtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosittain valittu puheenjohtaja sekä 5-10 jäsentä.

Yksi hallituksen jäsen pyritään valitsemaan FC Haka Oy:n piiristä

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus valitsee tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt vara­pu­heen­joh­tajan kutsusta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3 Vastata SPL:n ja sen piirien sääntöjen ja määräysten seuralle asettamista velvoitteista

4 Valita tarvittavat jaostot, toimikunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

5 Vastata seuran taloudesta

Seuran nimissä otettavien pankki- ja muiden lainojen ottamisesta päättää
hallitus, ja taloudellisesti merkittävissä tapauksissa vuosikokous. 

6 Pitää jäsenluetteloa

7 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

8 Tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraava toimintavuotta varten

9 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta

10 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

11 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurin­pi­to­toi­mis­ta
­
12 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

13 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansio­merk­ki­en anomisesta

14 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

15 § Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on 1.12. – 30.11.

16 § Nimenkirjoittajat

Hallituksen puheenjohtaja yksin ja seuran hallituksen määräämät seuran toimihenkilöt kukin yksin.
Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs­osan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muut­tamisesta.

18 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs­osan (3/4) enem­mis­töllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran pur­ka­mi­sesta.

19 § Seuran varojen luovuttaminen

Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava jalkapalloa edistävään toimintaan purkamisesta päättäneen ko­kouksen päätöksen mukaisesti. Varojen luovutuksesta huolehtii joko hallitus tai kokouksen valitsemat selvitysmiehet.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

20 § Yhdistyslain noudattaminen

Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.